Brainport City

Ruimtelijk programma Brainport

Brainport Eindhoven is één van de drie economische kerngebieden van Nederland. Een van de motoren van de Nederlandse economie, een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. De afgelopen decennia is de regio hard gegroeid: meer bedrijven, meer banen, meer inwoners. Maar nu lopen we tegen onze grenzen aan. Willen we blijven concurreren met toptechnologieregio’s als Helsinki, Zurich of Vancouver, dan zijn investeringen nodig om het vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers te verbeteren. Het gaat dan om investeringen in bereikbaarheid (duurzame mobiliteit), voorzieningen (cultuur, sport, onderwijs, groen) en in een bruisend stadshart. Op deze website ziet u een totaaloverzicht van de investeringen die hiervoor nodig zijn. Het gaat om projecten die al in uitvoering zijn, maar ook om ideeën voor de toekomst en alles daartussenin. Per project is te zien wie hierin samenwerken en investeren. Investeert u ook in de toekomst van onze regio?
Lees meer Sluiten

Opgaven

Eindhoven Internationale Knoop XL

De stationsomgeving en de Fellenoord (grofweg het gebied tussen het PSV stadion en de Dommel) krijgen een uitstraling die past bij de toekomstige internationale status van het treinstation en moeten onder de naam Eindhoven Internationale Knoop XL het visitekaartje voor Brainport worden. Het verblijfsklimaat van de stationsomgeving wordt fors verbeterd door milieu- en geluidshinder weg te nemen hittestress tegen te gaan door het toevoegen van meer groen en water en het creëren van een autoluwe zone. Daarnaast wordt er ingezet op nieuwe iconische gebouwen met hoogstedelijke allure aan de centrumzijde van het station met daarin een interessante mix van wonen, verblijven en ontmoeten. De kwalitatief ingerichte openbare ruimte moet levendigheid en verblijfskwaliteit bevorderen. Daarnaast werken we aan een stationsomgeving die goed is verbonden met de binnenstad, Strijp S en de TU/e.

 

Lees meer Sluiten

HOV, P+R en fiets

Om de uitwisseling tussen de diverse innovatiecampussen, werklocaties, woongebieden en centra te stimuleren, wordt het bestaande HOV netwerk uitgebreid naar de regio. HOV en spoor worden verder verknoopt, waardoor de druk van station Eindhoven Centraal afneemt en de exploitatie van het HOV-netwerk verbetert. Het OV-systeem is regionaal dekkend en bestaat uit HOV trajecten (vrije busbanen en  hoge frequentie) aangevuld met diverse doorstroomassen (busverbinding zonder vrije infra en normale frequentie). Het spoor tussen Best en Helmond is onderdeel van het HOV systeem en gaat binnen de regio als een metrosysteem werken.

Lees meer Sluiten

Eindhoven Noordwest

Eindhoven Noordwest is een van de strategische ontwikkelgebieden van Eindhoven, doorkruist door de A2, met erin gelegen de Brainport Industries Campus, Eindhoven Airport en de stad-land verbinding ‘Groene Corridor’ die het centrum van Eindhoven verbindt met het nationaal landschap ‘Het Groene Woud’. We werken aan de integrale ontwikkeling van dit gebied, wat naast de (door)ontwikkeling van bovengenoemde functies ook moet gaan functioneren als groen recreatiegebied voor de regio.

Lees meer Sluiten

Hoofdwegennet

Voor de autobereikbaarheid wordt voor het hoofdwegennet (en de relatie met het onderliggende wegennet) ingezet op het verbeteren van de betrouwbaarheid van de reistijden in de spitsperioden. Met een combinatie van technologische, innovatie en waar nodig fysieke maatregelen zal het hoofdwegennet in Brainport Eindhoven verbeterd worden.  Naast de betrouwbaarheid van de reistijd op het hoofdwegennet, dient ook de voorspelbaarheid van de reistijd te worden verbeterd.

Lees meer Sluiten

Boeiende Binnenstad

De binnenstad vormt het hart van Brainport Eindhoven en is de plek waar op dagelijkse basis duizenden bezoekers komen voor werk, voor ontmoeten, om te winkelen en recreëren. De binnenstad krijgt een kwaliteitsimpuls en moet qua programmering en uitstraling aansluiten bij de brede ontwikkeling die Eindhoven afgelopen decennia heeft doorgemaakt. Een bruisende en aantrekkelijke binnenstad, kortom een boeiende binnenstad! dit draagt bij aan het versterken van het vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven. Dat houdt onder andere in dat er ruimte gecreëerd moet worden voor internationale en creatieve woon- en werkmilieus, ruimte voor groen, water en ontmoetingsplekken, een verblijfsmilieu waar hoogstedelijk wonen, multifunctionele gebouwen en een creatieve omgeving hun plek vinden.. Dit zorgt niet alleen voor een beter vestigingsklimaat: ook voor inwoners van de stad en de regio heeft de boeiende binnenstad een grote meerwaarde. Link naar site boeiende binnenstad: https://www.eindhoven.nl/projecten/boeiende-binnenstad

Lees meer Sluiten

Internationale verbindingen

Brainport Eindhoven ligt centraal in Noordwest Europa met bijna 18 miljoen inwoners binnen 100 kilometer bereik. Het groeipotentieel van  Brainport Eindhoven is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de internationale verbindingen. Brainport Eindhoven kent twee potentiële knopen voor internationale verbindingen: Eindhoven Airport en treinstation Eindhoven Centraal. Deze twee knooppunten geven toegang tot Nederland, Europa en de wereld en zijn daarnaast goed verbonden met de stad en regio. Dit is een cruciale randvoorwaarde voor succesvolle doorontwikkeling van Brainport Eindhoven.

Lees meer Sluiten

Landschap en leefklimaat

Het landschap in Brainport Eindhoven is een onderscheidende vestigingsfactor. Deze kwaliteit wordt met de ontwikkeling van de Slowlane, Groene Corridor, de Nieuwe Gender, het Groene Woud, het Rijk van Dommel en Aa en het Dommeldal verder ontwikkeld en zichtbaar gemaakt. Voor Brainport City is het maximaal zichtbaar maken en uitbreiden van de landschappelijke kwaliteit voorwaardelijk. Routes lopen door het groen, vastgoedontwikkeling draagt bij aan landschapsontwikkeling en partners in het gebied werken aan een gezonde, klimaatbestendige en groene stad.

Lees meer Sluiten

Met Brainport City werken we aan de versterking van Brainport Eindhoven: voor de stad, regio én Nederland.